Ordre del dia del Ple extraordinari de 13 de juny de 2016

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 13 de juny de 2016. El motiu del caràcter extraordinari de la propera sessió plenària, està motivat per la necessitat d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària necessari per acudir a la convocatòria de cofinançament FEDER que finalitza el dia 15 de juny de 2016. Aquesta convocatòria es convoca, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Designació de representants municipals en el patronat de Nazaret.

2. Aprovació del programa de directrius generals i objectius que han de servir de base per al desenvolupament del complement de productivitat.

3. Ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de comunicació local.

4. Aprovació de l’expedient número 14 de modificació de crèdits del pressupos municipal de 2016.

5. Aprovació del destí de la part del superàvit en termes consolidats que corresponen a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM a reduir l’endeutament net.