Comissió d’hisenda, règim intern i personal

Competències

Estudi i proposta dels següents assumptes: hisenda, pressuposts, ordenances fiscals, operacions de crèdit i tresoreria, estat i finançament de despeses no consignades en el pressupost, comptes generals i especials, concessió de subvencions amb càrrec a crèdits globals, despeses, ingressos, rendes i exaccions, gestió econòmica – financera general i la resta d’assumptes que incideixin de forma especial en matèria d’hisenda. Personal funcionari, laboral i eventual, incompatibilitats i incapacitats, assesso­ria jurídica i assumptes contenciosos, honors i distincions i la resta d’assumptes que incideixin de forma especial en matèria de personal. Terme municipal: atermena­ment, fitació i divisió, nuclis de població; mancomunitats, agrupacions municipals i altres òrgans semblants. Patrimoni: adquisició i alienació de béns, conservació i aprofitament de béns de tot tipus, inventari i patrimoni. Organització de serveis i oficines i coordi­na­ció i inspecció dels serveis generals i tots aquells no atribuïts expressa­ment a cap altra comissió informativa.. Es constituirà com Comissió especial de comptes.

Membres:

 • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
 • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
 • Sra. Júlia Barberà i Manrique.
 • Sra. Isabel Ferré i Roca.
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sr. Ramon Bel i Serrat.
 • Sra. Manolita Cid Espuny.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.