Pressupost 2015

Consolidació del pressupost per capítols de l’exercici 2015

DESPESES
CAP DENOMINACIÓ AJUNTAMENT HOSPITAL PRESSUPOST CONSOLIDAT
1 DE PERSONAL 7.913.862,48 € 7.928.411,24 € 14.933.054,16 €
2 CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 6.978.921,30 € 7.019.191,68 € 13.998.112,98 €
3 FINANCERES 318.400,00 € 295.000,00 € 6 13.400,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.111.374,19 € – € 1 .111.374,19 €
5 FONS CONTINGÈNCIA 50.000,00 € – € 50.000,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (A) 16.372.557,97 € 15.242.602,92 € 30.705.941,33 €
6 INVERSIONS REALS 1.495.268,00 € 1.495.268,00 €
7 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.000,00 € – € 5.000,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (B) 1.500.268,00 € 1.500.268,00 €
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 17.872.825,97 € 15.242.602,92 € 32.206.209,33 €
8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 € 5.000,00 €
9 PASSIUS FIN. 1.963.795,16 € 794.460,00 € 2 .758.255,16 €
TOTAL OPERACIONS FINANCERES ( C ) 1.968.795,16 € 794.460,00 € 2 .763.255,16 €
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES (A+B+C) 19.841.621,13 € 16.037.062,92 € 3 4.969.464,49 €

 

INGRESSOS
CAP. DENOMINACIÓ AJUNTAMENT HOSPITAL COMARCAL PRESSUPOST CONSOLIDAT
1 IMPOSTOS DIRECTES 9.056.514,44 € 9.056.514,44 €
2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.500,00 € 45.500,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS 3.262.135,14 € 15.957.062,92 € 19.219.198,06 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.800.037,54 € 5.800.037,54 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 209.666 € 209.666 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (A) 18.373.853,13 € 15.957.062,92 € 34.330.916,05 €
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.162.768,00 € 60.000,00 € 1.222.768,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (B) 1.162.768,00 € 60.000,00 € 1.222.768,00 €
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 19.536.621,13 € 16.017.062,92 € 35.553.684,05 €
8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 € 20.000,00 € 25.000 €
9 PASSIUS FINANCERS 300.000,00 € 300.000 €
TOTAL OPERACIONS FINANCERES ( C ) 305.000,00 € 20.000,00 € 325.000 €
TOTAL DE L’ESTAT DE D’INGRESSOS (A+B+C) 19.841.621,13 € 16.037.062,92 € 35.878.684,05 €

Podeu descarregar el pressupost per capítols amb PDF: