Alcaldia

Alcalde d’Amposta | L’agenda de l’AlcaldeFuncions alcaldia | Històric d’alcaldes

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta (2015-2019)

Adam Tomas Alcalde d'Aamposta - 2016Adam Tomàs i Roiget va nàixer a Amposta l’1 de febrer de 1972. Està casat i té dos filles.

És enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial de Terrassa (ETSEIT-UPC) (1991 – 1996).

Entre els anys 1998 i 2001 desenvolupa la seva carrera professional com a enginyer industrial a Lear Corporation.

Des de l’any 2004 i fins al juny del 2015 ha estat professor d’Organització i Projectes de Fabricació Mecànica al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Primer com a professor interí i fent substitucions a la Sénia, a Tarragona, Flix, Vila-seca, Deltebre. Després ja com a funcionari a l’Institut Montsià d’Amposta on té la plaça definitiva com a professor de cicles formatius d’educació secundària.

Entre els anys 2007 i 2011 va ser director de Serveis Territorials del departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

Des del 13 de juny de 2015 és alcalde d’Amposta.

L’Agenda de l’Alcalde

Consultar l’agenda de l’Alcalde.

Funcions de l’alcaldia

L’Alcalde/Alcaldessa és el president/a de l’Ajuntament, el representant de la Ciutat i el cap del govern municipal.

En la seva qualitat de president/presidenta de l’Ajuntament, correspon a l’Alcalde/Alcaldessa presidir tots els òrgans municipal de caràcter col·legiat.

Pel que fa a representant de la Ciutat és atribució i responsabilitat de l’Alcalde/Alcaldessa representar i defensar els interessos de la Ciutat.

Com a cap del govern municipal, correspon a l’Alcalde/Alcaldessa la direcció i administració dels assumptes municipals, responent d’aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats i delegades, davant el Ple i davant la ciutadania.

Honors i distincions

En l’exercici del seu càrrec, correspon a l’Alcalde/Alcaldessa ser tractat amb el respecte i els honors que corresponguin a la representació que ostenta-

Atribucions de l’Alcalde/Alcaldessa

  1. Corresponen a l’Alcalde/Alcaldessa les atribucions atorgades per l’ordenament jurídic i les que se senyalen en aquest Reglament, que exercirà directament o a través de delegació.
  2. Així mateix serà atribució de l’Alcalde/Alcaldessa o dels seus delegats l’execució dels acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament.
  3. L’Alcalde/Alcaldessa té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l’Alcalde/Alcaldessa els hi serà d’aplicació el règim de delegacions d’atribucions previst en aquest Reglament si en el Decret de delegació no es preveu altre règim.

Decrets de l’Alcaldia

  1. Fora de les ordres  de direcció de caràcter menor, les decisions de l’Alcalde/Alcaldessa hauran de ser expressades formalment a través de Decrets de l’Alcaldia, que seran comunicats a tots els que tinguin un interès directe i legítim en la decisió.
  2. L’Alcalde/Alcaldessa haurà de trametre al Secretari/Secretària de la Corporació una còpia de tots els Decrets de l’Alcaldia. El Secretari/Seretària foliarà els Decrets tramesos i els conservarà en un Registre que tindrà el caràcter de públic, lliurant les certificacions que li siguin sol·licitades pels Regidors i les Regidores o per qualsevol ciutadà amb interès directe.

Bans de l’Alcaldia

L’Alcalde/Alcaldessa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant Bans, que se col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la Ciutat i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Moció de censura a l’Alcalde/Alcaldessa

La possible moció de censura de l’Alcalde/Alcaldessa es regirà per allò que preveu l’article 197 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la redacció donada en la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril.

Qüestió de confiança

L’Alcalde/Alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, que es tramitarà segons el que preveu l’article 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la redacció donada en la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril.

Històric d’alcaldes

NOM PARTIT PERÍODE CURRÍCULUM
Sr. Manel Ferré Montañés CIU 2007-2015 currículum
Sr. Joan Maria Roig Grau CIU 1987-2007
Sr. Josep Maria Simó Huguet PSC 1983-1987
Sr. José Gil Morales PSUC 1979-1983

Tornar a dalt