Retribucions

Retribucions dels càrrecs electes del mandat 2015-2019

Tipologia Remuneració
Alcalde 3.928 euros bruts mensuals
Regidors amb dedicació complerta
(37,5 hores setmanals)
2.513,57 euros bruts mensuals
Regidors amb dedicació Parcial
(85% – 31,87 hores setmanals)
2.136,53 euros bruts mensuals
Regidor amb dedicació parcial
(75% – 28,12 hores setmanals)
1.885,17 euros bruts mensuals
Representant de l’alcalde al Poble Nou 1.314 euros bruts menusals
Assistència sessions ple 445,84 euros bruts per sessió
Assistència Junta de Govern Local 190,94 euros bruts per sessió
Assistència Junta de Portaveus 334,37 euros bruts per sessió
Assistència Comissions Informatives 53,50 euros bruts per sessió
Càrrec eventual premsa i protocol 25.000 euros bruts anuals

Retribucions 2011-2014 dels Regidors/es de la Corporació (PDF, 38KB)

Retribucions 2011-2014 del Representant de l’Alcaldia al Poble Nou del Delta (PDF, 30KB)

Retribucions 2011-2014 del Personal Eventual (PDF, 32KB)