Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió de data 23 de febrer de 2015.