Junta de Govern Local (2011-2015)

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els divendres de cada mes, a les 9:00 hores, amb l’ordre del dia fixat per l’Alcaldia.

Competències i funcions

El règim del seu funcionament i el d’adopció d’acords serà el previst al Reglament Orgànic Municipal i a la resta de normativa aplicable.

La Junta de Govern Local té assignades les següents competències:

Assistència permanent a l’Alcalde en exercici de les seves atribucions

La Junta de Govern Local, per delegació d’aquesta Alcaldia, exercirà les següents competències:

 • Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i plantilla aprovades pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Aprovar el nomenament del personal i les sancions, exclosa: la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, l’acomiadament del personal laboral i el responsable superior de tot el personal.
 • Aprovació dels instruments de planejament derivat de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i dins dels límits legals establerts.
 •  Les contractacions i concessions de tot tipus quant la seva quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes llurs anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets i l’alienació de patrimoni, amb els límits legalment fixats
 • L’atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords municipals
 • La resta de competències que li atribueixen les lleis

Es disposa de l’aplicabilitat del règim general de delegació de competències establert en el Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions atorgades t podran ser revocades en qualsevol moment sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’aquesta Alcaldia, que serà comunicat a la Junta de Govern Local, als seus membres i al Ple municipal, en la primera sessió que se celebri.

Composició

La Junta de Govern Local està presidida pel Sr. Alcalde, Manel Ferré Montañés i està integrada pels següents membres:

 1. Maria Isabel Ferré Roca
 2. José Manuel Ferré Aixendri
 3. Francisco Paz Belmonte
 4. José Antonio José Nos
 5. José Antonio Obalat Martí
 6. Josep Garriga Reverté
 7. Laia Subirats López