Plenari

Què és el Ple? | Membres actuals | Històric de membres | Ordres del dia | Actes plenari

Què és el Ple?

El Ple està integrat per l’alcalde i els 21 regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions que s’esmenten en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Amposta es celebren l’últim dilluns de cada mes a les 20 hores. Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil. No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

Són sessions extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l’alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, amb un mínim de tres regidors o la quarta part de regidors de l’Ajuntament podran sol.licitar la celebració d’un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petició es farà constar el tema a tractar acompanyat de la documentació adient, i l’alcalde l’haurà de convocar, celebrant-se en un termini màxim de dos mesos. Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l’article 9 del ROM. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l’Ajuntament se celebraran al Saló de Sessions de la Casa Consistorial llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l’Alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l’art. 18 de la Constitució, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/85.

Membres del plenari (2015-2019)

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

Esquerra d’Amposta (EA-AM)

 • Adam Tomàs i Roiget.
 • Inés Teresa Martí i Herrero
 • Ramon Bel  i Serrat
 • Miquel Subirats i Garriga
 • Marc Fornós i Monllau
 • Tomàs Bertomeu i Balart
 • Susanna Sancho i Maigí
 • Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
 • Daniel Forcadell i Ferreres
 • Pau Cid i Espelta
 • Júlia Barberà i Manrique

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

 • Manuela Cid i Espuny
 • Francesc Paz i Belmonte
 • Rosa Pertegaz i Lafont
 • Josep Tomàs Reverté i Vidal
 • Isabel Ferré i Roca
 • Maria del Mar Panisello i Rodera
 • Albert Roig i Cervera

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM)

 • Francesc Josep Miró Melich
 • Anna Maria Tomás Talarn

Grup Mixt

 • German Ciscar Pastor

Històric de membres del plenari

Més informació