Ordre del dia del 27 de juliol de 2015

Convocatòria

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta
Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 27 de juliol de 2015 en primera convocatòria i
a la mateixa hora del dia 29 d’abril de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en
primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es
convoca té el següent:

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent del 2 de juliol de 2015.
 2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
 3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1138 a 1244 de 2015.
 4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de President de l’Associació “Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebre”.
 5. Ratificació de Designació de Representants Municipals en els òrgans de govern de
  l’Associació “Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebre”.
 6. Designació del membre del Consell d’Administració d’Hospital Comarcal d’Amposta, SA.
 7. Aprovació inicial de la modificació puntual número 38 del POUM: “Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del Polígon d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan”.
 8. Aprovació inicial de la modificació puntual número 39 del POUM: “Incorporació del servei de cuina ( destinat al propi equipament i altres equipaments ) a l’article 289 del POUM d’Amposta, concretament a la clau 3h. Altres equipaments”.
 9. Aprovació del Programa de Festes Majors d’Amposta – 2015.
 10. Aprovació del Programa de Festes majors de Poble Nou del Delta 2015.
 11. Ratificació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència.
 12. Atorgament Bonificacions Fiscals ICIO.
 13. Aprovació expedient número XII de reconeixement extrajudicial de crèdit.
 14. Aprovació expedient número XIII de reconeixement extrajudicial de crèdit.
 15. Aprovació de relació d’obligacions número 324, per no haver seguit el procediment establert.
 16. Aprovació inicial expedient número 13 de modificació pressupostària per crèdits
  extraordinaris.
 17. Moció del grup municipal del PXC “Per tenir un servei de pediatria de guàrdia a l’Hospital Comarcal”.
 18. Moció del grup municipal del PSC-CP “Per a l’ampliació de places de menjador per a xiquets i xiquetes durant tot el període de vacances escolars a Amposta”.
 19. Moció del grup municipal d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal “de Suport a la proposta de cabals ecològics pel tram final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre”.
 20. Moció del grup municipal de PXC “Per estudiar la bonificació en els casos de subrogació d’hipoteca per part d’una entitat bancària davant d’un ciutadà que entrega el seu immoble”.
 21. Moció del grup municipal d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal “de Suport al
  Correllengua 2015”.
 22. Precs i Preguntes.

Amposta, a 23 de juliol de 2015
L’ALCALDE