Ordre del dia del ple extraordinari del 14 d’octubre de 2015

CONVOCATÒRIA

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 14 d’octubre de 2015 i a la mateixa hora del dia 16 d’octubre en segona; en cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. El motiu de l’extraordinarietat de la data de celebració del Ple està motivat per la necessitat d’aprovar les ordenances fiscals per tal de que siguin publicades en el BOPT i puguin aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016. Aquesta convocatòria es convoca, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 28 de setembre de 2015
 2. Aprovació del compte general exercici 2014
 3. Donar compte al ple de l’informe d’intervenció relatiu als informes d’objeccions emesos durant l’exercici 2014, en compliment d’allò establert a l’article 218 TRLRHL
 4. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals
 5. Aprovació inicial de la derogació de l’ordenança Fiscal número 43, reguladora de la Taxa pel Centre de Tecnificació, i de la imposició i ordenació del preu públic per la prestació del servei públic del centre de tecnificació, així com de la seva ordenança reguladora
 6. Aprovació inicial de la imposició i ordenació de la taxa pels drets d’examen, així com de la seva ordenança fiscal reguladora
 7. Moció d’Alcaldia de Suport per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional
 8. Moció del grup municipal CIU per rebaixar l’IBI Rústic i incloure en el
  pressupost del 2016, unes partides específiques per destinar-les a la millora
  de l’activitat agrícola
 9. Moció del grup municipal CIU de suport al President Mas, l’Expresidenta Ortega i la Concellera Rigau, amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N
 10. Moció d’Alcaldia de Suport a la Creació de la Prestació “ Garantia + 55 “
 11. Moció del grup municipal PSC a l’Ajuntament d’Amposta per Rebaixar l’IBI Urbà ( la contribució ), en un 10% per arribar en quatre anys al 20%
 12. Moció del grup municipal PSC a l’Ajuntament d’Amposta per No Judicialitzar la Política a Catalunya

 

Amposta, a 9 d’octubre de 2015