Ordre del dia del 28 de setembre de 2015

Convocatòria

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 de setembre de 2015 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 30 de setembre de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió

ordinària que es convoca té el següent:

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2015 i de l’acta de la sessió extraordinària de 31 d’agost de 2015
 2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
 3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1245 a 1430 de 2015
 4. Donar compte del Decret d’Alcaldia 1256/2015, de delegació de competències d’alcaldia afavor de la Sra. Rosa Isabel Recio i Daga
 5. Donar compte del Decret d’Alcaldia 1344/2015, de delegació de funcions d’Alcaldia a favorde Miquel Subirats i Garriga
 6. Modificació de designació de representants municipals en òrgans col—legiats
 7. Cessió de terrenys per a la construcció d’un centre d’atenció primària
 8. Ratificació del Decret d’Alcaldia 1339/2015, i del Conveni formalitzat, per la cessió gratuïtad’un local a l’edifici « Casetes dels Mestres « a la Fundació privada sense afany de lucreGENTIS
 9. Fixació dels dies de Festes Locals per a l’exercici 2016
 10. Atorgament de Bonificacions de l’Impost de Construcció, Instal—lació i Obres i, de la Taxa dela Llicència d’obres
 11. Expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos
 12. Proposta de Rectificació Anual de l’Inventari Municipal
 13. Expedient número 19, de Modificació pressupostària per suplement de crèdits i crèditsextraordinaris
 14. Expedient número 14, de reconeixement extrajudicial de crèdits
 15. Expedient número 15, de reconeixement extrajudicial de crèdits
 16. Expedient número 16, de reconeixement extrajudicial de Crèdit
 17. Aprovació relació d’obligacions número 407, de 21 de setembre de 2015, per no haver-seseguit el procediment
 18. Expedient d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2016, anàlisi d’ingressos ianàlisi de despeses
 19. Informe de seguiment del Pla d’Ajust, 2n trimestre de 2015
 20. Informació trimestral MINHAP, 2n trimestre 2015
 21. Llistats trimestrals de morositat, 2n trimestre de 2015
 22. Càlcul període mig de pagament, 2n trimestre de 2015
 23. Moció del grup municipal de PXC, per treure a concurs la representació jurídica de l’Ajuntament d’Amposta
 24. Moció del grup municipal de PXC, per modificar l’Ordenança Fiscal número 4, article 9è. 1
 25. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta,per tal de que els Equipaments Públics que disposin de Wifi passin a tenir l’opció de tenir-lo lliure, gratuït
 26. Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta, per instar al Ple a tramitar l’ampliació de la partida pressupostària destinada a les beques a l’excel—lència universitària
 27. Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta, per instar al Ple municipal a tramitar la modificació puntual d’usos de l’edifici singular Antic Col—legi de les Monges Carmelites.
 28. Moció d’Alcaldia, de Suport i Solidaritat amb les víctimes de la Talidomida
 29. Precs i Preguntes

  Amposta, a 24 de setembre de 2015

  L’ALCALDE,