Coordinador/a d’instal·lacions esportives: Resultats de la tercera prova i resultat final

Els i les aspirants estan identificats amb els 3 darrers números i la lletra del seu DNI.

Els resultats de la tercera prova han estat els següents:

NIF Puntuació
099V 3,30 punts
691V 6,00 punts
501Q 4,80 punts
721R 3,40 punts
599A 4,20 punts

Es declaren aptes els aspirants que han obtingut en la prova una puntuació igual o superior als 5,00 punts.

L’únic aspirant que ha superat la tercera prova ha acreditat estar en possessió del nivell C1 de català, restant exempt de la realització de la prova corresponent .

El resultat final del procés de selecció ha estat el següent: es proposa la contractació de l’aspirant 691V.

Amposta, 18 de setembre de 2017.