Ordre del dia del Ple de 30 de gener

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 30 de gener de 2017 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 1 de febrer de 2017 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2016, i de la sessió extraordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2016.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència
3. Designació de representant municipal en òrgan col—legiat.
4. Aprovació inicial de la modificació puntual 45 del POUM: “Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”.
5. Aprovació definitiva de la declaració com BCIL de l’immoble del carrer Tarragona, 7 15 (antic convent i escola de les Carmelites Terciàries.
6. Resolució de procediment per declaració de lesivitat de la llicència atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32.
7. Aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança municipal d’obres i instal—lacions de serveis en domini públic municipal.
8. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d’obres i instal—lacions de serveis en domini públic municipal.
9. Aprovació definitiva del Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat d’Amposta.
10. Aprovació definitiva del Pla de verificació d’activitats comunicades d’Amposta 2017 – 2020.
11. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 17
13. Aprovació inicial de l’expedient número 3 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris
14. Moció del Grup Municipal d’EA per requerir a les Administracions Competents actuacions científiques, legislatives i, si s’escau, jurídiques, per tal de, principalment, mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de Mequinença i Riba-Roja, considerant la pèrdua de la línia de costa (regressió) i l’enfonsament (subsidència) de la plana del Delta de l’Ebre.
15. Moció del Grup Municipal de PXC, per crear un servei municipal per ajudar els veïns en les seves reclamacions davant les entitats bancàries per la devolució de les clàusules terra i les despeses del préstec hipotecari
16. Moció del Grup Municipal del PSC-CP per instar al Ple a requerir a l’empresa HIFE, adjudicatària del transport interurbà a les TTEE, per tal de restablir a Amposta la parada de l’Avinguda Catalunya.
17. Moció del Grup Municipal del PSC-CP per instar el Ple a tramitar la incorporació en el reglament d’ús dels Mitjans de Comunicació Municipals d’Amposta, normes d’ús en la web municipal
18. Precs i preguntes.