Ordre del dia del Ple extraordinari de 30 de març de 2016

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 30 de març de 2016 i a la mateixa hora del dia 1 d’abril en segona; en cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. El motiu del caràcter extraordinari de la propera sessió plenària, està motivat perquè donat que el dilluns 28 de març és festa autonòmica i ensegona convocatòria hauria de fer-se el dia 30 de març a les 20:00h, coincidiria amb la celebració del ple del Consell Comarcal del Montsià, al qual alguns
regidors de la nostra Corporació també són membres. Aquesta convocatòria es
convoca, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 29 de febrer de 2016

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 297 a 488

3. Donar compte de contractacions de personal

4. Donar compte de la condició de regidora no adscrita de la Sra. Rosita Pertegaz Lafont

5. Designació de regidora en òrgans col—legiats

6. Acceptar renúncies de l’ús de locals de l’Hotel d’Entitats de l’Antiga Central d’Aigües

7. Acceptar renúncies de l’ús de locals de l’edifici del carrer Logronyo, número 5

8. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament d’Amposta

9. Modificació del contracte de cessió d’ús de l’immoble Centre de Dia per a APASA

10.Modificació de l’acord plenari de cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament d’Amposta per la ubicació del Consell Comarcal del Montsià

11.Aprovació, si s’escau, de la sol—licitud de compatibilitat d’una treballadora de la Llar d’Infants de la Gruneta, per a l’exercici d’una segona activitat en el sector privat

12.Aprovació inicial de la derogació de l’ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per inscripció i assistència a les llars d’infants municipals i, simultània aprovació inicial de l’ordenança número 56 reguladora del preu públic per l’assistència a les llars d’infants municipals.

13.Aprovació de la relació de factures número 99, corresponent a factures tramitades sense seguir el procediment establert.

14.Aprovació inicial expedient número 4 modificació pressupost per crèdits extraordinaris

15.Moció del grup municipal de PXC per crear una Taxa per actuacions singulars de la Policia Local

16.Moció del grup municipal del PSC-CP per destinar els recursos obtinguts per
l’impost sobre centrals nuclears, que presenta el grup municipal socialista de
l’Ajuntament d’Amposta

17.Moció per crear una taxa per posar valles protectores a construccions en
ruïnes

18.Moció del grup municipal del PSC-CP per instar el Ple a catalogar el fons artístic municipal, habilitar un espai adequat per a la seva més òptima conservació i el seu trasllat

19.Moció del grup municipal del PSC-CP per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament d’Amposta

20.Precs i preguntes