Ordre del dia del Ple extraordinari del 23 de novembre de 2015

Convocatòria

Convocatòria de sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest
Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 23 de
novembre de 2015 i a la mateixa hora del dia 25 de novembre en segona; en
cas de no poder_se celebrar en primera per manca de suficient nombre de
senyors membres. El motiu del caràcter extraordinari de la propera sessió
plenària, està motivat per la necessitat de procedir al sorteig dels membres de
les meses electorals per a les properes Eleccions Generals 2015. Aquesta
convocatòria es convoca, sota el següent:

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 d’octubre de
  2015.
 2. Presa en consideració de la renúncia presentada per la Regidora Sra. Rosa
  Isabel Recio Daga.
 3. Aprovació de la Modificació del Conveni amb la URV per donar continuïtat a
  la càtedra d’economia local i regional.
 4. Sorteig dels membres de les meses electorals al municipi d’Amposta per a
  les Eleccions Generals de 20 de desembre de 2015.
 5. Moció del grup municipal PSC-CP per “Demanar la derogació de la LRSAL o
  en el seu defecte, la devolució a les entitats locals de les competències en
  matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social”
 6. Moció del grup municipal PXC per “Estudiar la Creació d’una ordenança
  reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda
  municipal de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant la realització de treballs en
  benefici de la comunitat”.
 7. Moció del grup municipal PSC-CP per “Estudiar la viabilitat econòmica de la
  rescissió del contracte d’arrendament del local on està el servei de
  rehabilitació de l’Hospital Comarcal d’Amposta”
 8. Moció del grup municipal d’EA-AM de “Suport a la Resolució 1/XI del
  Parlament de Catalunya”

Amposta, a 19 de novembre de 2015.