Ordre del dia del Ple ordinari 28 de desembre de 2015

Convocatòria la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 de desembre de 2015 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 30 de desembre de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015.
 2. Presa de possessió de la Regidora, Sra. Júlia Barberà i Manrique.
 3. Donar compte de les contractacions d’urgència.
 4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1709 a 1865 de 2015.
 5. Proposta de constitució i composició de comissió informativa municipal i modificació de
  competències de comissions informatives.
 6. Proposta de substitució de regidors/es en òrgans col—legiats.
 7. Proposta de modificació del règim de dedicació i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació.
 8. Donar compte de la modificació del grup polític municipal Esquerra d’Amposta – Acord
  Municipal (EA – AM) i de designació del seu portaveu.
 9. Proposta de nomenament de membre de la Junta de portaveus.
 10. Aprovació provisional de la modificació puntual número 40 del POUM: “Canvi en les
  condicions d’ordenació i edificació de la subzona 15c4 – Indústria aïllada Oriola”.
 11. Aprovació inicial del pressupost i plantilla per a l’any 2016.
 12. Aprovació relació de factures respecte les quals no s’ha seguit el procediment establert.
 13. Delegació de competències en el Consell Comarcal Montsià.
 14. Aprovació de correcció d’acord de subrogació en préstec de GURSAM.
 15. Sol—licitud d’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre bé de domini públic.
 16. Moció del Grup municipal del PSC – CP per requerir a la Generalitat de Catalunya que faci complir les condicions del contracte de gestió del servei públic de l’estació d’autobusos d’Amposta a l’empresa adjudicatària i a l’Ajuntament d’Amposta que millori l’entorn urbà de la zona.
 17. Moció del Grup municipal d’EA – AM sobre la valoració cadastral de construccions agràries en sòl rústic imposada pel Govern de l’Estat.
 18. Precs i preguntes.