Ordre del dia del Ple ordinari 30 de novembre de 2015

Convocatòria  a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 30 de novembre de 2015 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de desembre de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2015.
 2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
 3. Donar compte del Decret d’Alcaldia 1689/2015, de 23 de novembre, de designació del coordinador de l’àrea de serveis al territori.
 4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1502 a 1708
 5. Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània modificació de la relació de llocs de treball
 6. Aprovar inicialment del Reglament de la venda no sedentària a la ciutat d’Amposta
 7. Aprovar inicialment el reglament del mercat públic d’Amposta
 8. Proposta d’adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius
 9. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos
 10. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals
 11. Donar compte del període Mig de pagament – 3r trimestre
 12. Donar compte informe trimestral morositat 3r trimestre 2015
 13. Donar compte informació trimestral enviada al MINHAP en compliment del Reial Decret Llei 2105/2014, relatiu al tercer trimestre 2015
 14. Donar compte del càlcul efectuat del cost efectiu dels serveis 2014
 15. Donar compte informe de seguiment del pla d’ajust, relatiu al 3r trimestre de 2015
 16. Expedient número 18 Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
 17. Expedient número 19 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
 18. Aprovació relació de factures respecte les quals no s’ha seguit el procediment establert
 19. Aprovació de l’expedient número 26 de modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
 20. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP per Instar a tramitar l’amplicació del servei d’atenció al públic de les oficines municipals
 21. Moció del grup municipal del PSC-CP en Defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accès a la cultura en l’àmbit local
 22. Moció del grup municipal de PXC per Estudiar l’elaboració d’un Pla Director de Drenatge Urbà a Amposta
 23. Moció conjunta de tots els grups municipals per Demanar que no es retiri cap ambulància a les Terres de l’Ebre
 24. Moció del grup municipal d’Esquerra d’Amposta per la Substitució de simbologia i carrers amb noms feixistes
 25. Precs i preguntes.