Ordre del dia del Ple ordinari de 25 d’abril de 2016

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 25 d’abril de 2016 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 27 d’abril de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de març de 2016

2. Donar compte de contractacions de personal

3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 489 a 620 del 2016

4. Aprovació definitiva de la derogació de l’actual Reglament municipal de Voluntariat
d’Amposta

5. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús dels Mitjans de Comunicació Municipals d’Amposta

6. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a les Sancions Econòmiques

7. Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora dels espectacles Públics i Activitats Recreatives Extraordinàries en espais oberts al públic

8. Aprovació de la relació d’obligacions número 145, corresponent a contractes menors
tramitats sense seguir procediment

9. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5 de l’Impost de
Construccions, Instal—lacions i Obres

10. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la Taxa per la Concessió de Llicències Urbanístiques

11. Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal número 12, reguladora de la Taxa d’Obertura
d’Establiments

12. Donar compte de l’Informe d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost general de 2015

13. Aprovació inicial de l’expedient número 9 de modificació del Pressupost per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris

14. Aprovació de l’Expedient I de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (factures de l’any 2015 amb consignació)

15. Aprovació de l’Expedient II de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (factures any 2015 sense consignació)

16. Aprovació de l’Expedient III de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (factures any 2015 rebudes l’any 2016)

17. Aprovació de l’Expedient IV de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (factures any 2015 tramitades sense seguir procediment)

18. Aprovació de l’Expedient V de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit ( factura COPATE mosquit 2015 )

19. Moció del grup municipal de CIU per impulsar l’Obertura d’Establiments Comercials, servies personals i de restauració

20. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar la creació de l’òrganmunicipal de caràcter polític en relació a la figura d’alcalde del Poble Nou del Delta

21. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a sol—licitar la reducció de la ràtio a les aules d’infantil a Catalunya a partir del proper curs

22. Moció del grup municipal de CIU per crear un àrea de jocs integradora i accessible al parc dels Xiribecs

23. Moció del grup municipal de PXC per Col—laborar per fer possible la Publicació del Segon Llibre Solidari de NUPA

24. Moció del grup municipal de PXC per Estudiar l’Amortització d’un milió d’euros d’un préstec de HC SAM amb recursos de la FUSSMONT

25. Precs i preguntes.