Ordre del dia del ple ordinari de 25 de juliol

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta
Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 25 de juliol de 2016 en primera convocatòria i
a la mateixa hora del dia 27 de juliol de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar en
primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es
convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juny de 2016.
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 881 a 1047 del 2016.
3. Donar compte de contractacions de personal.
4. Donar compte del Decret 1047/2016, de 21 de juliol, de delegacions de funcions d’Alcaldia.
5. Aprovar la creació i composició de la Comissió de Seguiment i Control del Servei del Contracte de Gestió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
6. Ratificació dels acords del Consell Plenari de 7 de juliol de 2016 del Consorci d’Inversions Públiques relatius a la seva Dissolució
7. Aprovació del Pla Local de Joventut Amposta 2016 – 2019
8. Aprovació del programa de Festes Majors del Poble Nou del Delta 2016
9. Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
10. Aprovació inicial de la modificació puntual número 42 del POUM de “Qualificació de l’àmbit del PMU-2. Cambra Arrossera, amb clau 15d1. Indústria amb volumetria específica Cambra Arrossera “
11. Aprovar definitivament la Desafectació del bé immoble de propietat municipal ubicat al
polígon 29 parcel—la 113, de la Partida Tosses d’Amposta
12. Aprovació definitiva del Reglament General de Funcionament de l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assaig
13. Aprovació definitiva del Reglament de Prestacions d’Urgència Social
14. Aprovació provisional de l’expedient número 17 de Modificació del Pressupost 2016 per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
15. Aprovar la relació número 309 de contractes menors tramitats sense seguir el procediment establert
16. Moció de la regidora no adscrita, la Sra. Rosita Pertegaz Lafont per tal de que l’Ajuntament d’Amposta adopti les mesures necessàries per prohibir el bany en tot el tram del canal del reg del terme municipal d’Amposta
17. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar noves parades del bus urbà
18. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar la millora del cementiri municipal
19. Moció del grup municipal de PXC per Demanar tota la informació sobre GURSAM per les irregularitats i falta de transparència i les immenses deutes que ens ha deixat als ciutadans d’Amposta i fer públics els resultats
20. Moció del grup municipal de PXC per estudiar crear una nova figura impositiva que gravi la xarxa fixa que necessita estendre l’operadora per prestar el seu servei
21. Moció del grup municipal d’EA-AM per l’Alliberament immediat dels Peatges de l’Autopista AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant
22. Moció del grup municipal de CIU per Evitar les Molèsties Ocasionades pels Tractaments amb Herbicides
23. Precs i preguntes.

Amposta, 21 de juliol de 2016.
L’ALCALDE,