Ordre del dia del ple ordinari de 26 de setembre

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 26 de setembre de 2016 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 28 de setembre de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2016.
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1048 a 1281 del 2016.
3. Donar compte de contractacions de personal.
4. Donar compte del Decret 1163/2016, de 21 de juliol, de delegació de funcions d’Alcaldia.
5. Verificació del text refós de la modificació puntual número 37 del POUM: “Modificació del capítol quart. Regulació del sòl no urbanitzable”.
6. Proposta d’adhesió al Grup d’acció local Terres de l’Ebre.
7. Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per la regulació de la delegació de la competència de gestió de residus.
8. Sol—licitud de declaració de compatibilitat per segona activitat privada de treballador municipal.
9. Sol—licitud d’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre bé de domini públic.
10. Aprovació de la rectificació anual de l’Inventari de béns corresponent a 31 de desembre de 2015.
11. Aprovació provisional de l’expedient número 23 de modificació del pressupost 2016 per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
12. Proposta d’adaptació del Grup programes “155” al seu equivalent “153” segons estructura de pressupostos dels ens locals.
13. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1249/2016, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2017.
14. Proposta de modificació de la Circular d’Intervenció 1/2015, reguladora de la tramitació dels contractes menors.
15. Aprovar la relació número 407 de contractes menors tramitats sense seguir el procediment establert.
16. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació de la Llei orgànica 2/2012. Segon trimestre de 2016.
17. Donar compte de l’informe d’Intervenció de seguiment del Pla d’ajust. Segon trimestre de 2016.
18. Donar compte de l’informe d’Intervenció de morositat. Segon trimestre de 2016.
19. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors. Segon trimestre de 2016.
20. Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments.
21. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos.
22. Moció del Grup municipal de PxC per fer una auditoria per optimitzar els recursos de l’Ajuntament d’Amposta.
23. Moció del Grup municipal de PxC per estudiar obrir la piscina part dels mesos de juny i setembre.
24. Moció del Grup municipal del PSC – CP per la elaboració d’un pla de seguretat local a Amposta.
25. Moció del Grup municipal del PSC-CP per la creació de la figura dels vigilants cívics.
26. Moció dels Grups municipals d’EA – AM, CiU, PSC-CP i PxC d’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat per Provocant la Pau.
27. Moció del Grup municipal de CiU per incloure al nomenclàtor dels carrers de la nostra Ciutat el nom de “Perla preciosa”
28. Precs i preguntes.