Ordre del dia del Ple ordinari de 29 de febrer de 2016

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 29 de febrer de 2016 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de març de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2016
 2. Donar compte de contractacions de personal
 3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1866 a 1949 del 2015 i 1 a 296 del 2016
 4. Donar compte del decret d’Alcaldia 209/2016, de 9 de febrer, de delegació de competències en matèria de serveis socials a favor de la regidora, la Sra. Susanna Sancho i Maigí
 5. Nomenament de regidora municipal en el Consell d’Administració de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM
 6. Resolució d’al—legacions i aprovació definitiva de la primera fase del Pla d’Ordenació i d’Ocupació de recursos humans i simultània modificació de la Relació de Llocs de Treball
 7.  Aprovació inicial de la Modificació de la Plantilla de l’Ajuntament d’Amposta
 8. Aprovació inicial de la 2a Fase del Pla d’Ordenació i Ocupació de Recursos Humans i modificació de la relació de Llocs de Treball
 9. Acceptació de la Renúncia de FUSSMONT a la prestació del servei de transport adaptat
 10. Aprovació inicial de la denominació de la plaça annexa a l’Arxiu Comarcal amb el nom Plaça Neus Català
 11. Aprovació definitiva de la derogació de l’actual Reglament del Mercat Públic d’Amposta i aprovació definitiva del nou Reglament del Mercat Públic d’Amposta
 12. Aprovació definitiva del Reglament de la Venda No Sedentària de la Ciutat d’Amposta
 13. Aprovació de la nova ubicació del mercat d’Amposta d’acord amb el Reglament
 14. Aprovar inicialment la Modificació del Reglament d’Ús dels Mitjans de Comunicació Municipals d’Amposta
 15. Aprovació Inicial de la Derogació del Reglament Municipal de Voluntariat de l’Ajuntament d’Amposta
 16. Validació de la Memòria justificativa i ratificació de la sol—licitud per deixar sense efectes l’ARE Eixample – Les Tosses d’Amposta
 17. Cessió d’Ús de Locals de l’Av. Catalunya 103 – 109 baixos
 18. Aprovació de les Bases reguladores de l’atorgament d’Ajuts al Pagament de l’Impost de Béns Immobles
 19.  Atorgament de Bonificacions Fiscals de l’ICIO i la Taxa per la tramitació de llicències d’obres
 20.  Autorització, Disposició i Reconeixement de les obligacions incloses en la relació número 41, tramitades sense seguir el procediment establert
 21. Informe de les obligacions trimestrals de subministrament de informació 4art trimestre 2015 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
 22. Informe Trimestral de la Morositat, 4art trimestre 2015
 23. Càlcul del Període Mig de Pagament Global a Proveïdors del 4art trimestre 2015
 24. Informe del Seguiment del Pla d’Ajust del 4t Trimestre 2015
 25. Moció del grup municipal de PXC ‘Contra el Tancament d’Aules i Línies de P3 a Amposta’
 26. Moció del grup municipal de PXC per “ Contractar un Arquitecte i un Enginyer “
 27. Moció del grup municipal del PSC-CP de “ Reconeixement del dia 7 de febrer de 2016, com una Jornada Històrica per la ciutat d’Amposta “
 28. Moció del grup municipal del PSC-CP per “ Instar el Ple a tramitar la millora en l’ordenació de la circulació del trànsit de l’Avinguda Catalunya entre el carrer Sebastià Juan Arbó i carrer d’Amèrica “
 29. Moció del grup municipal de CIU per “ Crear el Primer Parc Caní a la ciutat “
 30. Moció conjunta dels grups municipals d’EA, CIU, PSC-CP i PXC en relació “ A la Proposta del Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre de Tancament d’una línia de P3 per al curs 2016 – 2017
 31. Precs i preguntes.