Ordre del dia del Ple ordinari de 30 de maig de 2016

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 30 de maig de 2016 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 1 de juny de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:
ORDRE DEL DIA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2016
 2. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2016
 3. Donar compte de contractacions de personal
 4. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 621 a 797 del 2016
 5. Donar compte del Decret 626/2016, de 25 d’abril, de delegacions de funcions d’alcaldia
 6. Donar compte del Decret 680/2016, de 3 de maig, de nomenament de representan d’Alcaldia al Poble Nou del Delta
 7.  Designació de Representants Municipals en la Comissió de Seguiment del Conveni amb l’URV per donar continuïtat a la Càtedra d’Economia Local i Regional
 8. Aprovació de l’Alteració de la Qualificació Jurídica del Bé de Domini Públic municipal destina a Escorxador com a Bé municipal de Caràcter Patrimonial
 9. Aprovació de la Modificació de l’Acord de Cessió de Terrenys al Consell Comarcal del Montsià
 10. Instar al Departament de Cultura de la Generalitat la Declaració de BCIN de la Façana Fluvial d’Amposta
 11. Ratificació del Conveni amb la Fundació EURECAT sobre els Drets d’Ocupació i Ús de l’Edifici Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebre
 12. Ratificació del Conveni amb la Fundació EURECAT per tal de procedir a l’adquisició per la Fundació de la finca situada al Pol. Ind. De l’Oriola
 13. Aprovació Inicial del Reglament General de Funcionament de l’Ús de l’Immoble destinat a Bucs d’Assaig de Música
 14. Aprovació Inicial del Reglament del Banc de Terres de l’Ajuntament d’Amposta i del Registrede Banc de Terres
 15. Aprovació Inicial del Reglament de Prestacions d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Amposta
 16. Aprovació Definitiva de la Modificació del Reglament d’Honors, Distincions i Protocol del’Ajuntament d’Amposta
 17.  Declaració de Compatibilitat per al desenvolupament d’una segona activitat per un treballador municipal en el Sector Privat
 18. Aprovar Inicialment la Tercera Fase del Pla d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos Humans i Modificació de la RLT
 19. Aprovació de la realització d’Activitats Taurines al Barri del Grau, any 2016
 20. Aprovació de la realització d’Activitats Taurines al Poble Nou del Delta, any 2016
 21. Aprovació de la realització d’Activitats Taurines per les Festes Majors d’Amposta, any 2016
 22. Resolució definitiva d’Expedient Sancionador en matèria de Gossos Perillosos
 23. Aprovació Inicial de la modificació de l’OOFF número 25, reguladora de la Taxa per l’Assistència a l’Escola d’Art
 24. Aprovació de l’Atorgament de Beneficis Fiscals ICIO i llicència d’obres
 25. Aprovació de l’Expedient número 13 de modificació del Pressupost per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
 26. Donar compte de l’Informe d’Intervenció relatiu als informes d’objeccions emesos durant l’exercici 2015, en compliment d’allò establert a l’article 218 TRLRHL
 27. Aprovació de l’expedient VI de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
 28. Aprovació de la relació de factures número 209, corresponents a contractes menors tramitats sense seguir el procediment establert
 29.  Donar compte del PMP relatiu al primer trimestre 2016
 30. Donar compte del Informe de Morositat relatiu al primer trimestre 2016
 31.  Donar compte del Informe de Seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre 2016
 32. Donar compte de la Informació trimestral enviada al MINHAP, corresponent al primer trimestre 2016, en compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de la LO 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària
 33. Moció del grup municipal del PSC-CP per Instar a tramitar la Creació de l’òrgan municipal de caràcter polític en relació a la figura d’alcalde del Poble Nou del Delta
 34. Moció del grup municipal de PXC per Crear o Incloure a la nova Ordenança el fet de poder bescanviar per treballs a la comunitat, els pagaments pendents de lloguers socials municipals i/o les corresponents despeses de la comunitat de veïns i d’altres classes a càrrec del llogater
 35. Moció del grup municipal de PXC per Demanar la constitució d’una Comissió d’Estudi dels Serveis públics municipals externalitzats
 36. Moció del grup municipal d’Esquerra Amposta de Rebuig als Atacs del Govern Espanyol, contra la Llei de Mesures Urgents per Afrontar l’Emergència en l’àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica
 37. Moció de la regidora no adscrita Rosita Pertegaz per Declarar el municipi d’Amposta Zona Lliure de Paradisos Fiscals
 38.  Precs i preguntes.