Ordre del dia del ple ordinari del 26 d’octubre de 2015

Convocatòria

Convocatòria de sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 26 d’octubre de 2015 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 28 d’octubre de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 14 d’octubre de 2015.
 2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
 3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1431 a 1501.
 4. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM número 38: “Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del Polígon d’Actuació Industrial PAU 10: Val de Zafan”.
 5. Resolució d’al—legacions i aprovació provisional de la modificació puntual número 39 del POUM: “Incorporació del servei de cuina (destinat al propi equipament i altres equipaments) a l’article 289 del POUM, concretament a la clau 3h. Altres equipaments”.
 6. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 40 de “Canvi de les condicions d’ordenació i d’edificació de la subzona 15c4: indústria aïllada Oriola”.
 7. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta.
 8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.
 9. Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Amposta.
 10. Aprovació inicial de l’expedient de prescripció de crèdits per devolució d’ingressos indeguts.
 11. Aprovació inicial de l’expedient número 21 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
 12. Aprovació de la relació d’obligacions corresponent a contractes menors respecte els quals no s’ha seguit el procediment establert.
 13. Aprovació de l’expedient número 17 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
 14. Sol—licitud de fraccionament de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat 2013.
 15. Moció del grup municipal de PXC per Fomentar la Creació d’Horts per Aturats a Amposta.
 16. Moció del grup municipal de PXC per Informar als pensionistes d’Amposta dels complements a mínims de les pensions.
 17. Moció del grup municipal PSC-CP per Instar al Ple a tramitar l’ampliació del Servei de la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó.
 18. Moció del grup municipal de CIU per Prioritzar en els Pressupostos de l’Any 2016 un Pla d’Ocupació Local amb Recursos Propis.
 19. Moció del grup municipal de CIU per la Continuïtat de la Promoció de la Ciutat d’Amposta amb l’Espot de “La Ciutat al Riu”.
 20. Precs i preguntes.

Amposta, 24 de setembre de 2015.