Ordre del dia del Ple ordinari del 27 de juny de 2016

Convocatòria a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 27 de juny de 2016 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 29 de juny de 2016 en segona, cas de no poder-se celebrar enprimera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:
ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2016 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2016.
 2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 798 a 880 del 2016.
 3. Donar compte de contractacions de personal.
 4. Donar compte del Decret 850/2016, de 25 d’abril, de delegacions de funcions d’Alcaldia.
 5. Aprovació provisional de la modificació puntual número 37 del POUM: “Modificació del capítol quart, regulació del sòl no urbanitzable.
 6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 41 del POUM: “Ajust de la zmt a l’àmbit de la Urbanització Eucaliptus dins del límit del sòl urbà”.
 7. Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques.
 8. Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic.
 9. Proposta de fixació de festes locals per a l’any 2017.
 10. Aprovació inicial expedient número 15 modificació pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
 11. Aprovació de l’expedient número VII de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.
 12. Aprovació de l’expedient número VIII de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
 13. Aprovació de l’expedient número IX de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit
 14. Aprovació de la relació de factures número 260, corresponents a contractes menors tramitats sense seguir el procediment establert.
 15.  Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal
 16. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos.
 17. Moció del Grup municipal de CiU de recolzament a la gestió de la Càmara Arrossera del Montsià i de rebuig a la modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.
 18. Moció del Grup municipal del PSC – CP per instar al Ple a tramitar el servei de finestreta única.
 19. Moció del Grup municipal de PxC per arribar a acords amb ajuntaments i consells comarcals per la utilització de la piscina municipal d’Amposta.
 20. Precs i preguntes.