Ordre del dia del Ple ordinari del 28 de desembre de 2016

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 de desembre de 2016. El motiu del caràcter extraordinari de la propera sessió plenària, està motivat per la necessitat d’aprovar el pressupost municipal per a l’any 2017, essent festiu el dia 26 de desembre, dia en que es deuria haver celebrat la sessió ordinària. Aquesta convocatòria es convoca, sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Donar compte dels decrets d’alcaldia 1534 a 1660 de 2016.
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte del Decret 1546/2016 de delegació de funcions de l’Alcaldia.
4. Designació de representant municipal en òrgan col·legiat.
5. Aprovació provisional de la modificació puntual número 44 del POUM: “Canvi de paràmetre de la parcel·la mínima a l’àmbit 2 de la clau 12a1. Favaret (unifamiliar)”.
6. Aprovació de la 4a. fase del pla d’ordenació i ocupació de recursos humans i modificació de la relació de llocs de treball.
7. Aprovació de la modificació programa de directrius generals i objectius que han de servir de base per al desenvolupament del complement de productivitat.
8. Aprovació del pressupost municipal per a 2017.
9. Aprovació de la plantilla de personal – any 2017.
10. Aprovació i acceptació de la liquidació de GURSAM.
11. Aprovació de l’expedient número 12 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
12. Aprovació de la relació de factures tramitada sense seguir el procediment establert per als contractes menors.
13. Atorgament de beneficis fiscal ICIO.
14. Precs i preguntes
Amposta, 22 de desembre de 2016.
L’ALCALDE,